Dr. Gordana Blagojević:

Slovenské insitné umenie v Srbsku / Etno-antropologická štúdia identitných prax
 
Na seminári v roku 2012 organizovanom v Galérii Babka pri príležitosti Svetového dňa materinského jazyka vedecká pracovníčka Etnografického ústavu Srbskej akadémie vied a umení Dr. Gordana Blagojevićová prečítala prvú časť svojho výskumu o insitnom umení Slovákov v Srbsku, Táto časť bola zverejnená v Zborníku Matice srbskej. Celkový svoj výskum o kovačickej insite ako nehmotnom dedičstve tunajších Slovákov predostrela 21. februára 2013 pri príležitosti Svetového dňa materinského jazyka. V októbri 2013 tlačou vyšiel katalóg zostavovateľa Pavla Babku do ktorého Dr. Gordana Blagojevićová zaradila 63 slovenských insitných maliarov zo Srbska. V príprave je aj kapitálne dielo Slovenské insitné umenie v Srbsku. Etno-antropologická štúdia identitných prax, ktoré vydá Galéria Babka v troch jazykových mutáciách: v slovenčine, srbčine a angličtine a ktorá bude obsahovať vedecký výskum Dr. Gordany Blagojevićovej a predstaví aj slovenských insitných maliarov. Každá kniha bude obsahovať CD na ktorom budú aj ostatné dve jazykové mutácie.
 

 
„Insitné umenie predstavuje dôležitý prvok etnokultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, podľa ktorého je známa aj vo svete. Slovenskí umelci vytvárajú maliarske narácie a detailne zaznamenávajú farbami príbehy z každodenného života. Na plátne sú zobrazené elementy hmotnej a nehmotnej kultúry (ľudové kroje, zvyky súvisiace s ročným a životným cyklom, atď.) tak ako ich umelci videli, zapamätali si alebo si ich predstavili.

Od polovice 20. storočia do súčasnosti v týchto osadách tvorilo a vystavovalo viac než 60 osôb oboch pohlaví.

Z lona slovenského insitného umenia v Srbsku vzišiel veľký počet plodných umelcov, ktorých diela v rámci slovenského kultúrneho dedičstva, kultúrneho dedičstvo Srbska a svetového kultúrneho dedičstva, predstavuje zaujímavú oblasť pre ďalší etnologický a antropologický výskum."
 
Dr. Gordana Blagojević
Vyššia odborná spolupracovníčka v Etnografickom ústave SANU1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Tento text predstavuje výsledok práce na projekte číslo 177027 Multietnicita, multikulturalizmus, migrácie – súčasné procesy, ktorý financuje Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko